| home | istoric | fotografie | atlas ortodox | rugăciuni | contact | media |

ACATISTUL DE MULȚUMIRE LUI DUMNEZEU

 

În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată necurăția și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluiește-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluiește-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluiește-ne pe noi!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Numele tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău, vie împărația Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin!

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin!

Condacul 1
Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ții în dreapta Ta toate cărările vieții omenești cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îți mulțumim pentru binefacerile Tale cele arătate și cele ascunse, pentru viața pîmântească și pentru cereștile bucurii ale Împărației Tale. Arată-ne și de acum mila Ta, celor ce cântăm: Slavă Ție, Dumnezeule în veci!

Icosul 1
Venit-am pe lume prunc slab și neajutorat, dar Îngerul păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilariei mele. Dragostea Ta strălucește de atunci peste toate cărările mele, în chip minunat călăuzindu-mă către lumina veșniciei. Cu slavă s-a arătat, din prima zi și până acum, darurile Proniei Tale cele îmbelșugate. Îți mulțumesc și îți strig cu toți cei care te cunosc pe Tine:
Slavă Ție, Celui ce m-ai chemat la viață,
Slavă Ție, Celui ce mi-ai arătat frumusețea lumii,
Slavă Ție, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul și pământul ca pe o carte a veșnicei înțelepciuni,
Slavă Ție, pentru veșnicia ce se arată în lumea cea vremelnică,
Slavă Ție, pentru milele Tale cele arătate și cele ascunse,
Slavă Ție, pentru fiecare suspinare în încercarile mele,
Slavă Ție, pentru fiecare pas al vieții, pentru fiecare clipă de bucurie.
Slavă Ție, Dumnezeule în veci!

Condacul al 2-lea
Doamne, ce bine e să fii oaspetele zidirii Tale: vântul bine înmiresmat, munții care tind spre cer, apele ca niște oglinzi nemărginite în care se răsfrâng aurul razelor și curgerea lină a norilor. Întreaga fire șoptește tainic, toată e plină de mângâiere, păsările și dobitoacele poartă pecetea iubirii Tale. Binecuvântat este pământul cu frumusețea cea degrab trecătoare care deșteaptă dorul de veșnicul locaș unde întru nestricăcioasă frumusețe se aude cântarea: Aliluia!

Icosul al 2-lea
M-ai adus în viața aceasta ca într-un rai preasfânt. Am văzut cerul ca un potir albastru și adânc, în azurul căruia cântă păsările, am ascultat foșnetul liniștitor al pădurii și susurul dulce - glăsuitor al apelor, m-am înfruptat din roadele bine înmiresmate și dulci, ca și din mierea cea parfumată. Ce bine e la Tine pe pământ și câtă bucurie să fii oaspetele Tău!
Slavă Ție, pentru praznicul vieții;
Slavă Ție, pentru buna mireasmă a lăcrămioarelor și a trandafirilor;
Slavă Ție, pentru felurimea cea desfătată a roadelor și a semințelor;
Slavă Ție, pentru strălucirea de giuvaer din roua dimineții;
Slavă Ție, pentru surâsul deșteptării scăldate în lumină;
Slavă Ție, pentru frumusețea zidirii mâinilor Tale;
Slavă Ție, pentru viața veacului acesta, prevestitoare a celei cerești;
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 3-lea
Prin puterea Sfântului Duh împraștie mireasmă orice floare, tainică adiere de parfum, gingașă alcătuire de culori, frumusețea Celui Mare întru cele smerite. Laudă și cinste Făcătorului de viață Dumnezeu, Cel Care a încununat țarina cu aurul spicelor și cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria vederii celor tainice. Veseliți-vă și-I cântați Lui: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Cât de minunat ești în sărbătoarea primăverii, când se trezește la viață toată făptura și noi strigăm cu bucurie către Tine: Tu ești Izvorul vieții, Tu ești Biruitorul morții!
Mângâiate de lumina lunii și de cântecele privighetorilor stau văile și codrii în veșminte de nuntă. Întreaga lume e mireasa Ta și ca pe Mirele ei veșnic te asteaptă. Dacă iarba câmpului astfel o îmbraci, pre noi, oare cum ne vei preschimba în veacul Învierii ce va să fie? Cum vor lumina trupurile noastre, iar sufletele cum vor străluci?
Slavă Ție, Celui ce ai scos dintru întunecimile pământului felurite culori și gusturi și miresme;
Slavă Ție, pentru zidirea cea primitoare și bogată în mângâiere;
Slavă Ție, ca ne-ai înconjurat cu mii și mii de făpturi;
Slavă Ție, pentru adâncul înțelepciunii Tale, care și-a pus pecetea peste întreaga lume;
Slavă Ție, cu evlavie sărutăm urmele pașilor Tăi nevazuți;
Slavă Ție, Celui ce ai aprins înaintea noastră lumina cea strălucitoare a vieții veșnice;
Slavă Ție, pentru nădejdea vieții nestricăcioase, nepieritoare, desăvârșite;
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 4-lea
Cu câtă dulceață îi îndestulezi pe cei ce se gândesc la Tine, ce Făcător de viață este Cuvântul Tău cel Sfânt! Mai placută decât untdelemnul și mai dulce decât fagurii este împreună - grăirea cu Tine. Rugăciunea adusă Ție prinde viață și se înaripează: cu ce cutremur se umple sufletul și cât de mărețe și pline de tâlc par atunci viața și făptura toată! Unde nu ești Tu - acolo este pustiu. Unde ești Tu - acolo e bogăția sufletului, acolo se revarsă, ca un șuvoi de apă vie, cântarea: Aliluia!

Icosul al 4-lea:
Când se lasă înserarea pe pământ și se așterne liniștea aducând vremea odihnei și a somnului obștesc, paletele strălucitoare închipuite de norii poleiți cu aurul amurgului îmi par a fi cămara Ta. Foc și porfiră, aur și azur grăiesc proorocind despre frumusețea negraită a cereștilor Tale sălașuri și cu glas de prăznuire strigă:
Slavă Ție, în ceasul tihnit al înserării,
Slavă Ție, Celui ce ai revărsat asupra lumii adâncă pace,
Slavă Ție, pentru raza de rămas bun a soarelui care apune,
Slavă Ție, pentru darul somnului odihnitor,
Slavă Ție, pentru bunătatea vădită în întuneric, prin lumina pe care o țeși în inimile noastre,
Slavă Ție, pentru rugăciunile smerite ale sufletului păzit de înger,
Slavă Ție, pentru deșteptarea făgăduită în bucuria veșnicei zile neînserate,
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 5-lea
Nu sunt cumplite viforele vieții pentru acela în al cărui suflet strălucește făclia focului Tău. Împrejur, vreme rea și întuneric, groază și urlet de vijelie; iar sufletul lui e PACE și LUMINĂ: acolo e HRISTOS! și inima cânta: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Văd cerul Tău stralucitor de stele. O, cât ești de bogat și câte lumini ai! Prin razele îndepărtaților luminători mă privește veșnicia; Sunt așa mic și neînsemnat, dar cu mine este Domnul și pretutindeni sunt păzit de dreapta Lui cea iubitoare.
Slavă Ție, pentru necontenita Ta purtare de grijă;
Slavă Ție, pentru oamenii pe care pronia Ta mi i-a adus în cale;
Slavă Ție, pentru dragostea rudelor, pentru dăruirea prietenilor;
Slavă Ție, pentru blândețea dobitoacelor care-mi slujesc;
Slavă Ție, pentru clipele luminoase ale vieții mele ;
Slavă Ție, pentru bucuriile limpezi ale inimii;
Slavă Ție, pentru fericirea de-a trai, de-a ma nevoi și de-a contempla;
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 6-lea
Cât ești de măreț și de apropiat întru cumplita suflare a furtunii, cum se vădește atotputernicia mâinilor Tale în șerpuirea fulgerelor orbitoare: minunată este măreția Ta. Glasul Domnului peste câmpii și în foșnetul codrilor, glasul Domnului în purcederea tunetelor și ploii, glasul Domnului peste ape multe. Lăudat fii în vuietul munților care scuipă foc. Tu scuturi pământul ca pe un veșmânt; Tu înalți până la cer valurile mării. Laudă Ție, Celui ce ai smerit trufia omenească, făcând să se înalțe strigăt de pocăință: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Ca fulgerul când luminează cămările ospățului și după el par jalnice toate făcliile, așa ai strălucit și tu în sufletul meu, fără de veste, la vremea celor mai mari bucurii ale mele; iar după lumina ta de fulger, ce palide, întunecate și firave păreau aceste bucurii... Sufletul meu năzuiește spre Tine!
Slavă Ție, culme a celor mai înalte visuri omenești;
Slavă Ție, pentru setea noastră nepotolită după împărtășirea cu Dumenezeu;
Slavă Ție, Celui ce ai aprins în noi un dor mai mare de cele cerești decât de cele pământești;
Slavă Ție, Celui ce faci din noi fii ai luminii înveșmântându-ne cu cele mai gingașe raze ale Tale;
Slavă Ție, Celui ce ai zdrobit puterea duhurilor întunericului și ai sortit tot răul nimicirii;
Slavă Ție, pentru descoperirile Tale;
Slavă Ție, pentru fericirea de a Te simți și a viețui cu Tine;
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 7-lea
În sânul minunatei simfonii care ne înfășoară cu bogatele ei armonii se face auzită chemarea Ta. Tu ne descoperi pridvorul Împărăției ce va să fie în dulceața cântărilor, în minunatele acorduri ale suntetelor, în simțirea înaltă din glăsuirea lor, în strălucirea lucrării artistului. Orice adevărată frumusețe ne poartă sufletul spre Tine, ca o puternică chemare, făcându-ne să înălțăm cu glas de sărbătoare cântarea: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Cu pogorârea Sfântului Duh, Tu luminezi și faci să rodească arta pictorilor, inspirația poeților, gândirea savanților. Cu puterea cunoașterii de sus pătrund ei legile Tale, luminându-le adâncul înțelepciunii Tale de Ziditor. Lucrările lor și fără de voie Te mărturisesc: O, cât de mare ești în operele lor, cât ești de mare în omul pe care Tu l-ai făcut!
Slavă Ție, Celui ce Ți-ai arătat puterea în legile ce cârmuiesc zidirea;
Slavă Ție, că toată făptura e plină de legile pe care i le-ai rânduit;
Slavă Ție, pentru tot ce ni s-a descoperit prin harul Tău ;
Slavă Ție, pentru ceea ce cu înțelepciune ne-ai ascuns;
Slavă Ție, pentru geniul minții omenești;
Slavă Ție, pentru puterea de-a lucra cele de folos;
Slavă Ție, pentru limbile de foc ale inspirației;
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 8-lea
Cât de apropiat ești de noi în ziua bolii! Tu Însuți cercetezi pe cei bolnavi, Tu Însuți te apleci spre patul celui suferind. Și inima lui stă de vorbă cu Tine. Tu luminezi sufletul cu pace în vremuri grele, de pătimiri și scârbe, Tu trimiți ajutor neașteptat. Tu mângâi, Tu cercetezi cu dragoste și mântui, Ție îți înălțăm cântare: Aliluia!

Icosul al-8 lea
Cand, prunc fiind, Te-am chemat cu intelegere pentru prima oara, mi-ai implinit rugaciunea și mi-ai adumbrit sufletul cu pacea harului Tău . Atunci am inteles ca Tu esti bun și fericiti sunt cei care alearga la Tine. Am inceput a Te chema din ce în ce mai des, iar acum strig:
Slavă Ție, Celui ce plinesti cererea pentru cele bune,
Slavă Ție, Celui ce veghezi necontenit asupra mea,
Slavă Ție, Celui ce tamaduiesti neputintele și scarbele pentru trecerea vindecatoare a timpului,
Slavă Ție, Celui ce sigur stii sa ingadui sa fim prigoniti pe nedrept,
Slavă Ție, Celui prin Care nici o pierdere nu e de neinlocuit și tuturor le daruiesti viața de veci,
Slavă Ție, Celui ce faci nepieritor tot lucurul cel inalt și bun,
Slavă Ție, Celui ce ne-ai fagaduit reintalnirea cea dorita cu cei de aproape ai nostri adormiti intru nadejdea Invierii,
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 9-lea
De ce zambeste tainic toata faptura în zilele de praznic? De ce atunci se revarsa în inima o minunata usurare, fara asemanare cu cele și insusi vazduhul devine altar și biserica purtatoare de lumina? E adierea harului Tău , e stralucirea Taborului, cerul și pământul canta atunci lauda: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Cand m-ai insuflat spre a sluji aproapelui, luminandu-mi sufletul cu umilinta, atunci una din razele Tale nenumarate a cazut asupra inimii mele, și ea s-a facut purtatoare de lumina, fier în vapaie: am privit chipul Tău tainic și neapropiat.
Slavă Ție, Celui ce ai preschimbat viața noastra cu faptele bunatatii;
Slavă Ție, Celui ce ai pecetluit cu negraita dulceata fiecare din poruncile Tale;
Slavă Ție, Celui ce Te salasluiesti în chip nevazut acolo unde adie buna mireasma a milostivirii;
Slavă Ție, Celui ce ne-ai trimis nereusite și scarbe , ca sa ne intoarcem ochii spre suferinta celorlalti;
Slavă Ție, Celui ce ai pus mare rasplata în insasi fapta buna;
Slavă Ție, Celui ce primesti avantul spre cele inalte;
Slavă Ție, Celui ce invalui cu iubirea mai presus de toate;
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 10-lea
Un lucru prefacut în pulbere nu se alcatuieste iara din aceasta, dar Tu invii pe cei a caror constiinta s-a stins și intorci la frumusetea cea dintai sufletele ce o pierdusera fara nadejdea de a o mai dobandi. Cu TINE nimic nu e cu neputinta de indreptat. Tu esti cu totul DRAGOSTE. Tu esti Cel ce pe toate le zidesti și Cel ce iarasi dai VIATA.
Pe Tine te laudam cantand: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Dumnezeul meu, Cel ce cunosti caderea ingerului trufas al zorilor, mantuieste-ma cu harul Tău , nu ma lasa sa ma indepartez și sa ma indoiesc de Tine. Ascute auzul meu, ca sa aud în toate clipele vietii mele glasul Tău tainic și sa-ti strig, iubitorule de oameni:
Slavă Ție, pentru minunatele potriviri de intamplari pe care le-a randuit pronia Ta;
Slavă Ție, pentru presimtirile daruite de har;
Slavă Ție, pentru povetele glasului tainic;
Slavă Ție, pentru descoperirile din vis și din trezie ale cuviosilor Tai;
Slavă Ție, Celui ce zadarnicesti planurile nefolositoare;
Slavă Ție, Celui ce ne trezesti prin suferinte din betia patimilor;
Slavă Ție, Celui ce smeresti spre mantuire trufia inimii;
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 11-lea
Prin lantul de gheata al veacurilor simt suflul fierbinte al dumnezeirii Tale și dragostea Ta de oameni. Tu esti aproape, sorocul vremurilor se apropie. Vad Crucea Ta: ai indurat-o pentru mine. în pulbere se asterne duhul meu inaintea Sfintei Cruci: aici e biruinta iubirii și a mantuirii, aici nu inceteaza în veci lauda: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Fericit cel care va cina în Imparatia ta, insa Tu m-ai impartasit încă de pe pământ cu aceasta fericire, de fiecare data cand mi-ai intins cu dreapta Ta dumnezeiasca Trupul și Sangele Tău , iar eu, mult pacatosul, am primit Sfintele Taine și am simtit iubirea Ta cea negraita și mai presus de fire.
Slavă Ție, pentru puterea harului Tău cel necuprins și de viața facator;
Slavă Ție, Celui ce ai inaltat Biserica Ta ca adapost lumii ostenite;
Slavă Ție, Celui ce ne-ai nascut a doua oara prin apele cele de viața facatoare ale Botezului;
Slavă Ție, caci Tu intorci celor ce se pocaiesc neprihanirea crinilor;
Slavă Ție, adanc nesecat al iertarii;
Slavă Ție, pentru paharul vietii și pentru painea bucuriei vesnice;
Slavă Ție, Celui ce ne-ai ridicat spre cer;
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 12-lea
De multe ori am privit cum se rasfrangea Slava Ta pe chipurile celor raposati. Cum straluceau de nepământeasca frumusete și bucurie, cat de nematerialnice pareau trasaturile lor: cu adevarat era praznicul fericirii și al odihnei în sfarsit atinse; tacerea lor striga spre Tine. în ceasul sfarsitului lumineaza și sufletul meu, cel care striga: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Ce inseamna laudele mele inaintea Ta ! Eu nu am auzit cantarea heruvimilor - aceasta este partea sufletelor inalte - dar stiu cum te slaveste firea. Am privit iarna cum, sub tacerea lunii, intreg pământul îți aduce tihnita rugaciune, invesmantat în haina alba, stralucind de nestematele zapezii. Am vazut cum se bucura de Tine soarele care rasare si-am auzit corurile pasarilor slavoslovind. Am auzit cum fosnesc codrii, canta vanturile și apele susura cu taina despre Tine, am auzit cum Te propovaduiesc cetele luminatorilor prin miscarea pe care le-ai randuit-o, cu intelepciune pe nesfarsitele intinderi.
Ce e lauda mea ! Firea este ascultatoare, iar eu nu sunt. Atata cat traiesc și vad dragostea Ta, ravnesc sa-Ti mulțumesc, sa ma rog Tie și sa strig:
Slavă Ție, Celui ce ne-ai aratat lumina,
Slavă Ție, Celui ce ne-ai iubit cu dragoste adanca, nemasurata și dumnezeiasca,
Slavă Ție, Celui ce ne umbresti cu lumina, cu cetele sfintilor și ingerilor Tai,
Slavă Ție, Preasfantule Parinte, Care ne-ai chemat sa dobandim Imparatia Ta,
Slavă Ție, Duhule Sfinte, Soare De-Viata-Facator al veacului ce va sa vina;
Slavă Ție, Fiule al lui Dumnezeu, incepatura a mantuirii noastre;
Slavă Ție, pentru toate, Treime Dumnezeiasca și Preabuna;
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 13-lea
O, Preabuna și De-Viata-Facatoare Treime, primeste mulțumire pentru toate milele Tale și ne arata vrednici de binefacerile Tale ca, inmultind talantii care ne-au fost incredintati, sa intram în vesnica bucurie a Domnului nostru cantand cantare de biruinta: Aliluia !(Acest Condac se zice de trei ori).

Icosul 1
Venit-am pe lume prunc slab și neajutorat, dar Ingerul pazitor a intins aripi luminoase, ocrotind leaganul copilariei mele. Dragostea Ta straluceste de atunci peste toate cararile mele, în chip minunat calauzindu-ma catre lumina vesniciei. Cu slava s-a aratat, din prima zi și pana acum, darurile Proniei Tale cele imbelsugate. îți mulțumesc și îți strig cu toti cei care te cunosc pe Tine:
Slavă Ție, Celui ce m-ai chemat la viata,
Slavă Ție, Celui ce mi-ai aratat frumusetea lumii,
Slavă Ție, Celui ce ai deschis inaintea mea cerul și pământul ca pe o carte a vesnicei intelepciuni,
Slavă Ție, pentru vesnicia ce se arata în lumea cea vremelnica,
Slavă Ție, pentru milele Tale cele aratate și cele ascunse,
Slavă Ție, pentru fiecare suspinare în incercarile mele,
Slavă Ție, pentru fiecare pas al vietii, pentru fiecare clipa de bucurie.
Slavă Ție, Dumnezeule în veci!

Condacul 1
Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ții în dreapta Ta toate cărările vieții omenești cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îți mulțumim pentru binefacerile Tale cele arătate și cele ascunse, pentru viața pământească și pentru cereștile bucurii ale Împărației Tale. Arată-ne și de acum mila Ta, celor ce cântam: Slavă Ție, Dumnezeule în veci!

și se face otpustul.